Catehismul Bisericii Catolice


Cuprins

Prolog            art 1 - art 25
I. Viaţa omului - să-l cunoască şi să-l iubească pe Dumnezeu
II. A transmite credinţa - cateheza
III. Scopul şi destinatarii acestui Catehism
IV. Structura Catehismului
V. Indicaţii practice pentru folosirea acestui Catehism
VI. Adaptările necesare

Partea întâi
Mărturisirea de credinţă

Secţiunea întâi: "Cred" - "Credem"
Capitolul întâi: Omul este "capabil" de Dumnezeu            art 26 - art 49
I. Năzuinţa spre Dumnezeu
II. Căile pentru a ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu
III. Cunoaşterea lui Dumnezeu în concepţia Bisericii
IV. Cum să vorbim despre Dumnezeu?

Capitolul al doilea: Dumnezeu în întâmpinarea omului
Articolul 1: Revelaţia lui Dumnezeu           art 50 - art 73
I. Dumnezeu revelează "planul bunăvoinţei sale"
II. Etapele Revelaţiei
III Cristos Isus - "Mijlocitorul şi Plinătatea întregii Revelaţii"

Articolul 2: Transmiterea Revelaţiei divine            art 74 - art 100
I. Tradiţia apostolică
II. Raportul dintre Tradiţie şi Sfânta Scriptură
III. Interpretarea tezaurului credinţei

Articolul 3. Sfânta Scriptură            art 101 - art 141
I. Cristos - Cuvântul unic al Sfintei Scripturi
II. Inspiraţia şi adevărul Sfintei Scripturi
III. Duhul Sfânt, interpret al Scripturii
IV. Canonul Scripturilor
V. Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii

Capitolul al treilea: Răspunsul omului dat lui Dumnezeu
Articolul 1. Cred            art 142 - art 165
I. Ascultarea credinţei
II. "Ştiu în cine mi-am pus credinţa"
III Caracteristicile credinţei

Articolul 2. Noi credem            art 166 - art 184
I. "Priveşte, Doamne, la credinţa Bisericii tale"
II. Limbajul credinţei
III. O singura credinţă

Crezul

Secţiunea a doua: Mărturisirea de credinţă creştină. Simbolurile credinţei            art 185 - art 197

Capitolul întâi: Cred în Dumnezeu Tatăl            art 198
Articolul 1: "Cred în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului"

Paragraful 1. Cred în Dumnezeu            art 199 - art 231
I. "Cred într-unul Dumnezeu"
II. Dumnezeu îşi revelează numele
III. Dumnezeu, "Cel care Este" este Adevăr şi Iubire
IV. Implicaţiile credinţei în Dumnezeul Unic.

Paragraful 2. Tatăl            art 232 - art 267
I. "În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh"
II. Revelarea lui Dumnezeu ca Treime
III. Sfânta Treime în învăţătura de credinţă
IV. Operaţiunile divine şi misiunile trinitare

Paragraful 3. Atotputernicul           art 268 - art 278

Paragraful 4. Creatorul            art 279 - art 324
I. Cateheza despre creaţie
II. Creaţia - lucrare a Sfintei Treimi
III. "Lumea a fost creată spre slava lui Dumnezeu"
IV. Misterul creaţiei
V. Dumnezeu îşi realizează planul: Providenţa divină

Paragraful 5. Cerul şi pământul            art 325 - art 354
I. Îngerii
II. Lumea văzută

Paragraful 6. Omul            art 355 - art 384
I. "După chipul lui Dumnezeu"
II. "Unitate de trup şi suflet"
III. "Bărbat şi femeie i-a creat"
IV. Omul în Paradis

Paragraful 7. Căderea            art 385 - art 421
I. Acolo unde s-a înmulţit păcatul, a prisosit harul
II. Căderea îngerilor
III. Păcatul strămoşesc
IV. "Nu l-ai lăsat în puterea morţii"

Capitolul al doilea: Cred în Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu unul-născut           art 422 - art 429
Articolul 2. "Şi în Isus Cristos, Fiul Său unic, Domnul nostru"            art 430 - art 455
I. Isus
II. Cristos
III. Fiul lui Dumnezeu
IV. Domnul

Articolul 3. "Isus Cristos s-a zămislit de la Duhul Sfânt şi s-a născut din Maria Fecioară"            art 456 - art 483
Paragraful 1. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om
I. De ce Cuvântul S-a făcut trup
II. Întruparea
III. Dumnezeu adevărat şi om adevărat
IV. Cum este om Fiul lui Dumnezeu?

Paragraful 2: "S-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară".           art 484 - art 511
I. S-a zămislit de la Duhul Sfânt
II. s-a născut din Maria Fecioară

Paragraful 3: Misterele vieţii lui Cristos           art 512 - art 570
I. Toată viaţa lui Cristos este mister
II. Misterele copilăriei şi ale vieţii ascunse a lui Isus
III. Misterele vieţii publice a lui Isus

Articolul 4 "Isus a pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat"           art 571 - art 594
Paragraful 1: Isus şi Israel
I. Isus şi Legea
II. Isus şi Templul
III. Isus şi credinţa lui Israel în Dumnezeul unic şi mântuitor

Paragraful 2: Isus a murit răstignit           art 595 - art 623
I. Procesul lui Isus
II. Moartea răscumpărătoare a lui Cristos în planul dumnezeiesc de mântuire
III. Cristos s-a oferit pe sine Tatălui pentru păcatele noastre

Paragraful 3. Isus Cristos a fost îngropat           art 624 - art 630

Articolul 5 "Isus Cristos s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morţi"
Paragraful 1: Cristos s-a coborât în iad           art 631 - art 637

Paragraful 2: A treia zi a înviat din morţi           art 638 - art 658
I. Evenimentul istoric şi transcendent
II. Învierea, lucrare a Sfintei Treimi
III. Sensul şi valoarea mântuitoare a Învierii

Articolul 6. "Isus s-a suit la cer, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul"           art 659 - art 667

Articolul 7. "De unde va veni să judece pe cei vii şi pe cei morţi"           art 668 - art 682
I. Şi iarăşi va veni cu mărire
II. Să judece pe cei vii şi pe cei morţi

Capitolul al treilea: Cred în Duhul Sfânt            art 683 - art 686
Articolul 8: "Cred în Duhul Sfânt"           art 687 - art 747
I. Misiunea conjugată a Fiului şi a Duhului
II. Numele, denumirile şi simbolurile Duhului Sfânt
III Duhul şi Cuvântul lui Dumnezeu în timpul făgăduinţelor
IV. Duhul lui Cristos la plinirea timpului
V. Duhul şi Biserica în vremurile din urmă

Articolul 9: "Cred... Sfânta Biserică catolică"           art 748 - art 750
Paragraful 1: Biserica în planul lui Dumnezeu           art 751 - art 780
I. Numele şi imaginile Bisericii
II. Originea, întemeierea şi misiunea Bisericii
III. Misterul Bisericii

Paragraful 2. Biserica - Poporul lui Dumnezeu, Trupul lui Cristos, Templul Duhului Sfânt            art 781 - art 810
I. Biserica - Poporul lui Dumnezeu
II. Trupul lui Cristos
III. Templul Duhului Sfânt

Paragraful 3. Biserica este una, sfântă, catolică şi apostolică           art 811 - art 870
I. Biserica este una
II. Biserica este sfântă
III. Biserica este catolică
IV. Biserica este apostolică

Paragraful 4. Credincioşii: ierarhie, laici, viaţă consacrată           art 871 - art 945
I. Constituţia ierarhică a Bisericii
II. Credincioşii laici
III. Viaţa consacrată

Paragraful 5. Împărtăşirea sfinţilor           art 946 - art 962
I. Împărtăşirea bunurilor spirituale
II. Comuniunea Bisericii din cer şi de pe pământ

Paragraful 6. Maria - Maica lui Cristos, Maica Bisericii           art 963 - art 975
I. Maternitatea Mariei faţă de Biserică
II. Cultul Sfintei Fecioare
III. Maria - Icoana eshatologică a Bisericii

Articolul 10. "Cred în iertarea păcatelor"           art 976 - art 987
I. Un singur Botez spre iertarea păcatelor
II. Puterea cheilor

Articolul 11. "Cred în învierea morţilor"           art 988 - art 1019
I. Învierea lui Cristos şi a noastră
II. A muri în Isus Cristos

Articolul 12. "Cred în viaţa veşnică"           art 1020 - art 1065
I. Judecata particulară
II. Cerul
III. Purificarea finală sau Purgatoriul
IV. Iadul
V Judecata de pe urmă
VI Speranţa unor ceruri noi şi a unui pământ nou

Amin

Partea a doua
Celebrarea misterului creştin

          art 1066 - art 1075
Secţiunea întâi: Economia sacramentală          art 1076

Capitolul întâi: Misterul pascal în timpul Bisericii
Articolul 1. Liturgia - lucrare a Sfintei Treimi           art 1077 - art 1112
I. Tatăl, izvorul şi scopul liturgiei
II. Lucrarea lui Cristos în liturgie
III. Duhul Sfânt şi Biserica în liturgie

Articolul 2. Misterul pascal în sacramentele Bisericii           art 1113 - art 1134
I. Sacramentele lui Cristos
II. Sacramentele Bisericii
III. Sacramentele credinţei
IV. Sacramentele mântuirii
V. Sacramentele vieţii veşnice

Capitolul al doilea: Celebrarea sacramentală a misterului pascal          art 1135
Articolul 1. A celebra liturgia Bisericii           art 1136 - art 1199
I. Cine celebrează?
II. Cum se celebrează?
III. Când se celebrează?
IV. Unde se celebrează?

Articolul 2. Diversitate liturgică şi unitate a misterului           art 1200 - art 1209

Secţiunea a doua: Cele şapte sacramente ale Bisericii          art 1210 - art 1211

Capitolul întâi: Sacramentele iniţierii creştine           art 1202
Articolul 1. Sacramentul Botezului           art 1203 - art 1285
I. Cum este numit acest sacrament ?
II. Botezul în economia mântuirii
III. Cum se celebrează sacramentul Botezului ?
IV. Cine poate să primească Botezul ?
V. Cine poate boteza ?
VI. Necesitatea Botezului
VII. Harul Botezului

Articolul 2. Sacramentul Mirului           art 1285 - art 1321
I. Mirul în economia mântuirii
II. Semnele şi ritualul Mirului
III. Roadele Mirului
IV. Cine poate primi acest sacrament ?
V. Oficiantul Confirmării

Articolul 3: Sacramentul Euharistiei           art 1322 - art 1419
I. Euharistia - izvor şi culme a vieţii bisericeşti
II. Cum este numit acest sacrament ?
III. Euharistia în economia mântuirii
IV. Celebrarea liturgică a Euharistiei
V. Jertfa sacramentală: aducere de mulţumire, memorial, prezenţă
VI. Ospăţul pascal
VII. Euharistia - chezăşia slavei viitoare

Capitolul al doilea: Sacramentele de vindecare           art 1420, art 1421
Articolul 4: Sacramentul Pocăinţei şi al Reconcilierii           art 1422 - art 1498
I. Cum este numit acest sacrament
II. De ce un sacrament al Pocăinţei după Botez ?
III. Convertirea celor botezaţi
IV. Pocăinţa interioară
V. Multiple forme ale pocăinţei în viaţa creştină
VI. Sacramentul Pocăinţei şi al Reconcilierii
VII. Actele penitentului
VIII. Celebrantul acestui sacrament
IX. Roadele acestui sacrament
X. Indulgenţele
XI. Celebrarea sacramentului Pocăinţei

Articolul 5: Ungerea bolnavilor           art 1499 - art 1532
I. Temeiurile sale în economia mântuirii
II. Cine primeşte şi cine administrează acest sacrament ?
III. Cum se celebrează acest sacrament ?
IV. Roadele celebrării acestui sacrament
V. Viaticul, ultimul sacrament al creştinului

Capitolul al treilea: Sacramentele de slujire a comuniunii          art 1533, art 1535
Articolul 6: Sacramentul Preoţiei           art 1536, art 1600
I. De ce denumirea de Sacramentum Ordinis
II. Sacramentul Preoţiei în economia mântuirii
III. Cele trei trepte ale sacramentului preoţiei
IV. Celebrarea acestui sacrament
V. Cine poate conferi acest sacrament ?
VI. Cine poate primi acest sacrament ?
VII. Efectele sacramentului Preoţiei

Articolul 7: Sacramentul Căsătoriei           art 1601, art 1666
I. Căsătoria în planul lui Dumnezeu
II. Celebrarea căsătoriei
III. Consimţământul matrimonial
IV. Efectele sacramentului căsătoriei
V. Binefacerile şi exigenţele iubirii conjugale
VI. Biserica familială

Capitolul al patrulea: Celelalte celebrări liturgice
Articolul 1: Sacramentaliile           art 1667, art 1679

Articolul 2: Înmormântarea creştină          art 1680, art 1690
I. Cel din urmă Paşte al creştinului
II. Celebrarea înmormântăriiVa urma