CAPITOLUL AL DOILEASacramentele de vindecareARTICOLUL 5
Ungerea bolnavilor


1499. Prin sfânta Ungere a bolnavilor şi prin rugăciunea preoţilor, Biserica întreagă îi încredinţează pe bolnavi Domnului răstignit şi glorificat, pentru a-i alina şi a-i mântui; mai mult, ea îi îndeamnă să se asocieze de bună voie pătimirii şi morţii lui Cristos pentru a contribui astfel la binele Poporului lui Dumnezeu81.


I. Temeiurile sale în economia mântuirii

Boala în viaţa omului

1500. Boala şi suferinţa s-au aflat întotdeauna printre problemele cele mai grave care încearcă viaţa omului. Prin boală, omul face experienţa propriei neputinţe, a limitelor şi a condiţiei sale muritoare. Orice boală ne poate face să întrezărim moartea.

1501. Boala poate duce la angoasă, la închiderea în sine, uneori chiar la disperare şi la revoltă împotriva lui Dumnezeu. Dar ea poate şi să maturizeze persoana, o poate ajuta să discearnă în propria-i viaţă ceea ce nu este esenţial, pentru a se îndrepta spre ceea ce este esenţial. Foarte adesea, boala determină o căutare a lui Dumnezeu, o întoarcere la El.

Bolnavul în faţa lui Dumnezeu

1502. În Vechiul Testament, omul îşi trăieşte boala în faţa lui Dumnezeu. Înaintea lui îşi revarsă plângerea pentru boala sa82 şi de la El, Stăpânul vieţii şi al morţii, imploră vindecarea83. Boala devine cale de convertire84 şi iertarea lui Dumnezeu constituie începutul vindecării85. Israel experimentează faptul că boala este, într-un chip misterios, legată de păcat şi de rău, iar fidelitatea faţă de Dumnezeu, după legea lui, redă viaţa: "Căci eu, Domnul, sunt vindecătorul tău" (Ex 15, 26). Profetul întrezăreşte faptul că suferinţa poate avea şi un sens de răscumpărare pentru păcatele celorlalţi86. În sfârşit, Isaia vesteşte că Dumnezeu va aduce pentru Sion un timp în care El va ierta toată greşeala şi va vindeca toată boala87.

Cristos-tămăduitorul

1503. Compătimirea lui Cristos faţă de bolnavi şi numeroasele vindecări ale suferinzilor de tot felul88 constituie un semn evident ce "Dumnezeu a vizitat poprul său" (Lc 7, 16) şi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Isus nu are doar puterea de a vindeca, ci şi pe aceea de a ierta păcatele89: El a venit să-l vindece pe om în întregime, suflet şi trup; este medicul de care au nevoie bolnavii90. Compătimirea sa faţă de toţi cei care suferă merge atât de departe, încât El ajunge să se identifice cu ei: "Am fost bolnav şi m-aţi vizitat" (Mt 25, 36). Iubirea sa de predilecţie faţă de cei neputincioşi nu a încetat, de-a lungul veacurilor, să trezească atenţia deosebită a creştinilor faţă de toţi aceia care suferă în trupul şi în sufletul lor. Ea se află la originea eforturilor neobosite pentru a-i alina.

1504. Isus le cere adesea celor bolnavi să creadă91. Pentru vindecare, El se foloseşte de semne: salivă şi impunerea mâinilor92, tină şi spălare93. Bolnavii caută să-l atingă94, "căci o putere ieşea din El, care îi vindeca pe toţi" (Lc 6, 19). Astfel, în sacramente, Cristos continuă să ne "atingă" pentru a ne vindeca.

1505. Mişcat de atâtea suferinţe, Cristos nu numai că se lasă atins de cei bolnavi, dar îşi însuşeşte durerile lor: "El a luat asupra sa slăbiciunile noastre şi bolile noastre le-a purtat" (Mt 8, 17)95. Însă El nu i-a vindecat pe toţi bolnavii. Vindecările sale erau semne ale venirii Împărăţiei lui Dumnezeu. Ele vesteau o vindecare mai radicală: victoria asupra păcatului şi a morţii prin Paştele său. Pe Cruce, Cristos a luat asupra sa toată greutatea răului96 şi a ridicat "păcatul lumii" (In 1, 29), boala nefiind decât o consecinţă a acestuia. Prin pătimirea şi moartea sa pe Cruce, Cristos a dat un sens nou suferinţei: de acum, ea ne poate face asemenea chipului său şi ne poate uni cu pătimirea sa răscumpărătoare.

"Vindecaţi pe cei bolnavi..."

1506. Cristos îi cheamă pe ucenicii săi să-l urmeze, luându-şi şi ei crucea97. Urmându-l, ei au dobândit un nou mod de a privi boala şi pe cei bolnavi. Isus îi asociază la viaţa sa de sărăcie şi de slujire. Îi face părtaşi la misiunea sa de compătimire şi de vindecare: "Şi ieşind, ei propovăduiau să se pocăiască. Scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau" (Mc 6, 12-13).

1507. Domnul înviat reînnoieşte această trimitere ("În numele meu [...] îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi şi ei se vor vindeca": Mc 16, 17-18) şi o întăreşte prin semnele pe care Biserica le săvârşeşte, invocând numele lui98. Aceste semne arată în chip deosebit că Isus este cu adevărat "Dumnezeu care mântuieşte99".

1508. Duhul Sfânt dăruieşte unora o carismă specială de vindecare100, pentru a manifesta puterea harului Celui Înviat. Totuşi, nici rugăciunile cele mai puternice nu obţin vindecarea tuturor bolilor. Astfel, Sfântul Paul trebuie să înveţe de la Domnul că "îţi este de ajuns harul meu: căci puterea mea se împlineşte în slăbiciune" (2 Cor 12, 9) şi că suferinţele pe care le are de îndurat pot avea drept sens "ca eu să desăvârşesc în trupul meu ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos pentru Trupul său care este Biserica" (Col 1, 24).

1509. "Vindecaţi pe cei bolnavi" (Mt 10, 8). Biserica a primit această misiune de la Domnul şi se străduieşte să o împlinească atât prin îngrijirile pe care le acordă celor bolnavi cât şi prin rugăciunea de mijlocire cu care îi însoţeşte. Ea crede în prezenţa dătătoare de viaţă a lui Cristos, medic al sufletelor şi al trupurilor. Această prezenţă lucrează în chip deosebit prin sacramente şi în mod cu totul aparte prin Euharistie, Pâinea dătătoare de viaţă veşnică101, la a cărei legătură cu sănătatea trupească face aluzie Sfântul Paul102.

1510. Încă din Biserica apostolică se cunoaşte un ritual propriu pentru bolnavi, atestat de Sfântul Iacob: "Este cineva bolnav între voi? Să-i cheme pe preoţii Bisericii şi aceştia să se roage asupra lui, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Rugăciunea credinţei îl va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica. Dacă a săvârşit păcate, acestea îi vor fi iertate" (Iac 5, 14-15). În acest ritual, Tradiţia a recunoscut unul dintre cele şapte sacramente ale Bisericii103.

Sacrament al bolnavilor

1511. Biserica crede şi mărturiseşte că între cele şapte sacramente există unul destinat în mod special alinării celor încercaţi de boală: Ungerea bolnavilor.

Această sfântă Ungere a bolnavilor a fost instituită ca sacrament adevărat şi propriu al Noului Testament, de către Domnul nostru Isus Cristos, sacrament la care Marcu face aluzie104, şi care este recomandat credincioşilor şi promulgat de Iacob, apostol şi frate al Domnului105.

1512. În tradiţia liturgică, atât în Orient cât şi în Occident, avem încă din antichitate mărturii despre ungeri ale bolnavilor făcute cu untdelemn sfinţit. În decursul veacurilor, Ungerea bolnavilor a fost conferită în mod din ce în ce mai exclusiv celor care erau în pragul morţii. Din această cauză, ea a fost numită "Ungerea de pe urmă". În ciuda acestei evoluţii, liturgia nu a omis niciodată să se roage Domnului pentru ca cel bolnav să-şi redobândească sănătatea, dacă acest lucru este de folos pentru mântuirea lui106.

1513. Constituţia apostolică Sacram unctionem infirmorum din 30 noiembrie 1972, în linia Conciliului Vatican II107, a stabilit ca pe viitor să fie observate, în Ritul roman, următoarele:

Sacramentul Ungerii bolnavilor este conferit persoanelor grav bolnave, ungându-le pe frunte şi pe mâini cu untdelemn sfinţit aşa cum se cuvine – ulei de măsline sau alt ulei vegetal – spunându-se o singură dată: "Prin această Ungere sfântă şi prin mila sa preaîndurătoare, să te ajute Domnul cu harul Duhului Sfânt pentru ca, iertându-ţi păcatele, să te mântuiască şi să te aline108".


II. Cine primeşte şi cine administrează acest sacrament?

În caz de boală gravă...

1514. Ungerea bolnavilor "nu este numai sacramentul acelora care se află în momentul critic al sfârşitului vieţii. De aceea timpul potrivit pentru a-l primi este cu siguranţă atunci când credinciosul începe să fie în pericol de moarte din cauza bolii sau a bătrâneţii109".

1515. Dacă un bolnav care a primit Ungerea îşi redobândeşte sănătatea, în cazul unei noi boli grave el poate primi iarăşi acest sacrament. În timpul aceleiaşi boli, acest sacrament poate fi repetat dacă boala se agravează. Este oportună primirea Ungerii bolnavilor înainte de o intervenţie chirurgicală importantă. Acelaşi lucru este valabil pentru persoanele în vârstă a căror slăbiciune se accentuează.

"...să-i cheme pe preoţii Bisericii"

1516. Oficianţii Ungerii bolnavilor sunt numai preoţii (episcopii şi presbiterii)110. Păstorii sufleteşti au datoria de a-i instrui pe credincioşi despre binefacerile acestui sacrament. Credincioşii să-i încurajeze pe bolnavi să recurgă la preot pentru a primi acest sacrament. Bolnavii să se pregătească pentru a-l primi cu o buna dispoziţie sufletească, ajutaţi de păstorul lor şi de întreaga comunitate eclezială care este chemată să-i înconjoare în chip cu totul deosebit pe cei bolnavi prin rugăciuni şi grijă frăţească.


III. Cum se celebrează acest sacrament?

1517. Ca toate sacramentele, Ungerea bolnavilor este o celebrare liturgică şi comunitară111, fie că are loc în familie, la spital sau la biserică, pentru un singur bolnav sau pentru un grup de suferinzi. Este foarte potrivit ca ea să fie celebrată în cadrul Euharistiei, memorial al Paştelui Domnului. Dacă împrejurările o sugerează, celebrarea sacramentului poate fi precedată de sacramentul Pocăinţei şi urmată de sacramentul Euharistiei. Ca sacrament al Paştelui lui Cristos, Euharistia ar trebui să fie întotdeauna ultimul sacrament al peregrinării pământeşti, "viaticul, merindea" pentru "trecerea" spre viaţă veşnică.

1518. Cuvânt şi sacrament alcătuiesc un tot inseparabil. Liturgia Cuvântului precedată de un act penitenţial deschide celebrarea. Cuvintele lui Cristos, mărturia apostolilor trezesc credinţa bolnavului şi a comunităţii pentru a-i cere Domnului puterea Duhului său.

1519. Celebrarea sacramentului cuprinde în principal următoarele elemente: "preoţii Bisericii" (Iac 5, 14) impun - în tăcere – mâinile asupra bolnavilor; se roagă asupra bolnavilor în credinţa Bisericii112: este epicleza proprie acestui sacrament; le dau apoi ungerea cu ulei care a fost sfinţit, pe cât se poate, de episcop.
Aceste acţiuni liturgice arată ce har le conferă bolnavilor acest sacrament.


IV. Roadele celebrării acestui sacrament

1520. Un dar special al Duhului Sfânt. Harul fundamental al acestui sacrament este un har de mângâiere, de pace şi de curaj pentru a învinge greutăţile specifice stării de boală gravă sau neputinţei bătrâneţii. Acest har este un dar al Duhului Sfânt ce reînnoieşte încrederea şi credinţa în Dumnezeu şi întăreşte împotriva ispitelor celui rău, adică împotriva ispitei de descurajare şi de angoasă în faţa morţii113. Această asistenţă a Domnului prin puterea Duhului său vrea să-l ducă pe bolnav la vindecarea sufletului, dar şi la aceea a trupului, dacă aceasta este voinţa lui Dumnezeu114. Mai mult, "dacă a făcut păcate, acestea vor fi iertate" (Iac 5, 15)115.

1521. Unirea cu Patima lui Cristos. Prin harul acestui sacrament, bolnavul primeşte puterea şi darul de a se uni mai intim cu Patima lui Cristos: el este într-un fel consacrat ca să aducă roade prin configurarea cu patima răscumpărătoare a Mântuitorului. Suferinţa, sechelă a păcatului strămoşesc, dobândeşte un sens nou: ea devine participare la lucrarea mântuitoare a lui Isus.

1522. Un har eclezial. "Asociindu-se de bunăvoie pătimirii şi morţii lui Cristos", bolnavii care primesc acest sacrament "contribuie la binele Poporului lui Dumnezeu116". Celebrând acest sacrament, Biserica, în împărtăşirea sfinţilor, mijloceşte pentru binele bolnavului. Iar bolnavul, la rândul său, prin harul acestui sacrament contribuie la sfinţirea Bisericii şi la binele tuturor oamenilor pentru care Biserica suferă şi se oferă, prin Cristos, lui Dumnezeu Tatăl.

1523. O pregătire pentru trecerea cea din urmă. Dacă sacramentul Ungerii bolnavilor este conferit tuturor celor care suferă de boli şi infirmităţi grave, el este cu atât mai mult destinat celor aflaţi pe punctul de a ieşi din această viaţă117, astfel încât a fost numit şi sacramentum exeuntium ("sacramentul celor ce pleacă")118. Ungerea bolnavilor desăvârşeşte conformarea noastră cu moartea şi Învierea lui Cristos, începută de Botez. Ea completează ungerile sfinte care jalonează întreaga viaţă creştină; cea a Botezului pecetluise în noi viaţa nouă; cea a Mirului ne întărise pentru lupta acestei vieţi. Această ultimă ungere înconjoară sfârşitul vieţii noastre pământeşti cu un zid puternic de întărire, în vederea celor din urmă lupte înainte de intrarea în Casa Tatălui119.


V. Viaticul, ultimul sacrament al creştinului

1524. Celor care sunt pe punctul de a părăsi această viaţă, pe lângă Ungerea bolnavilor, Biserica le oferă Euharistia ca viatic.Primită în acest moment al trecerii spre Tatăl, împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Cristos are o semnificaţie şi o însemnătate deosebită. Este sămânţă de viaţă veşnică şi putere de înviere, aşa cum spune Domnul: "Cine mănâncă Trupul meu şi bea Sângele meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi" (In 6, 54). Sacrament al lui Cristos mort şi înviat, Euharistia este aici sacramentul trecerii de la moarte la viaţă, din lumea aceasta la Tatăl120.

1525. După cum sacramentul Botezului, al Mirului şi al Euharistiei alcătuiesc o unitate numită "sacramentele iniţierii creştine", se poate spune deci şi că Pocăinţa, Sfânta Ungere şi Euharistia dată ca viatic constituie, atunci când viaţa creştină îşi atinge ţinta, "sacramentele care pregătesc pentru Patrie" ori "sacramentele care încheie peregrinarea".

PE SCURT

1526. "Este cineva bolnav între voi? Să-i cheme pe preoţii Bisericii şi aceştia să se roage asupra lui, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Rugăciunea credinţei îl va mântui pe bolnav şi Domnul îl va ridica. Dacă a săvârşit păcate, acestea îi vor fi iertate" (Iac 5, 14-15).

1527. Sacramentul Ungerii bolnavilor are drept scop să confere un har special creştinului încercat de greutăţile inerente stării de boală gravă sau bătrâneţii.

1528. Timpul potrivit pentru primirea Sfintei Ungeri este, cu siguranţă, momentul în care credinciosul începe să se afle în pericol de moarte din cauza bolii sau a bătrâneţii.

1529. Ori de câte ori un creştin este grav bolnav, el poate primi sacramentul Ungerii, precum şi atunci când, după ce l-a primit deja, are loc o agravare a bolii.

1530. Numai preoţii (presbiteri şi episcopi) pot administra sacramentul Ungerii bolnavilor; pentru a-l conferi, ei folosesc untdelemn sfinţit de episcop sau, la nevoie, de însuşi presbiterul celebrant.

1531. Esenţialul celebrării acestui sacrament constă în ungerea bolnavului pe frunte şi pe mâini (în Ritul roman) sau pe alte părţi ale corpului (în Orient), ungere însoţită de rugăciunea liturgică a preotului celebrant care cere harul special al acestui sacrament.


1532. Harul special al sacramentului Ungerii bolnavilor are ca roade:

Note
81LG 11.
82Cf. Ps. 38.
83Cf. Ps 6:3; Is 38.
84Cf. Ps 38:5; 39:9,12.
85Cf. Ps 32:5; 107:20.
86Cf. Is 53:11.
87Cf. Is 33:24.
88Cf. Mt 4:24.
89Cf. Mc 2:5-12.
90Cf. Mc 2:17.
91Cf. Mc 5:34-36; 9:23.
92Cf. Mc 7:32-36; 8:22-25.
93Cf. In 9:6.
94Cf. Mc 1:41; 3:10; 6:56.
95Cf. Is 53:4.
96Cf. Is 53:4-6.
97Cf. Mt 10:38.
98Cf. Fapte 9:34; 14:3.
99Cf. Matei 1:21; Fapte 4:12.
100Cf. 1 Cor 12:9,28,30.
101Cf. In 6:54,58.
102Cf. 1 Cor 11:30.
103Cf DS 216, 1234, 1235, 1716, 1717.
104Cf. Mc 6:13.
105Cf. Iac 5:14,15; Cc Trid. DS 1695.
106Cf. DS 1696.
107SC 73.
108Cf. CIC can 847:1.
109SC 73; Cf CIC can 1004:1, 1005, 1007; CCEO can 738.
110Cf Cc. Trid: DS 1697, 1719; CIC can 1003; CCEO can 739:1.
111Cf. SC 27.
112Cf. Iac 5:15.
113Cf. Evr 2:15.
114Cf. Cc Florenţa: DS 1325.
115Cf. Cc Trid: DS 1717.
116LG 11.
117In exitu vitae constituti: Cc. Trid 1698.
118Ibid.
119Ibid: DS 1694.
120Cf. In 13:1.


Pagina anterioară Pagina următoare