Catehismul Bisericii Catolice


Secţiunea a doua:


Mărturisirea de credinţă creştină
Simbolurile credinţei

PARAGRAFUL 2.
Biserica - Poporul lui Dumnezeu, Trupul lui Cristos, Templul Duhului SfântI. Biserica - Poporul lui Dumnezeu

781. "În orice timp şi în orice neam este plăcut lui Dumnezeu acela care se teme de El şi săvârşeşte dreptatea. Însă i-a plăcut lui Dumnezeu să-i sfinţească şi să-i mântuiască pe oameni nu individual şi fără vreo legătură între ei, ci a voit să facă din ei un popor care să-l cunoască în adevăr şi să-l slujească în sfinţenie. Şi-a ales aşadar un neam, din care a făcut poporul său, poporul israelit, a încheiat cu el un legământ şi l-a educat treptat (...). Toate acestea, însă, au fost o pregătire şi o prefigurare a legământului nou şi desăvârşit care avea să fie încheiat în Cristos (...). Acesta este noul legământ în Sângele său, chemând dintre iudei şi păgâni o mulţime care să se contopească în unitate, nu după trup, ci în duh186".

Caracteristicile Poporului lui Dumnezeu

782. Poporul lui Dumnezeu are caracteristici care îl disting net de toate grupările religioase, etnice, politice sau culturale ale istoriei:

Un popor preoţesc, profetic şi regesc

783. Isus Cristos este cel pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt şi l-a statornicit "Preot, Profet şi Rege". Întregul Popor al lui Dumnezeu participă la aceste trei funcţii ale lui Cristos şi poartă responsabilităţile misiunii şi slujirii care decurg din ele191.

784. Cel care intră în Poporul lui Dumnezeu prin credinţă şi Botez devine părtaş la vocaţia unică a acestui Popor: vocaţia sacerdotală: «Cristos Domnul, Preot ales dintre oameni, a făcut din noul popor ''o împărăţie de preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl său''. Într-adevăr, cei botezaţi sunt consacraţi prin regenerarea şi ungerea Duhului Sfânt pentru a fi lăcaş spiritual şi preoţie sfântă192".

785. "Poporul sfânt al lui Dumnezeu participă şi la funcţia profetică a lui Cristos". Aceasta mai ales prin simţul supranatural al credinţei care este cel al Poporului întreg, laici şi ierarhie, atunci când "aderă neclintit la credinţa transmisă sfinţilor o dată pentru totdeauna193" şi îi aprofundează înţelegerea şi devine martor al lui Cristos în mijlocul acestei lumi.

786. Poporul lui Dumnezeu participă, în sfârşit, la funcţia regească a lui Cristos. Cristos îşi exercită regalitatea atrăgându-i la sine pe toţi oamenii prin moartea şi Învierea sa194. Cristos, Regele şi Domnul universului, s-a făcut slujitorul tuturor, deoarece "nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi" (Mt 20, 28). Pentru creştin, "a domni înseamnă a-L sluji195", îndeosebi "în săraci şi suferinzi în care Biserica recunoaşte chipul Întemeietorului său sărac şi suferind196". Poporul lui Dumnezeu îşi împlineşte "demnitatea regească" trăind conform acestei vocaţii de a sluji împreună cu Cristos.

Pe toţi cei renăscuţi în Cristos, semnul Crucii îi face regi, ungerea Duhului Sfânt îi consacră preoţi, pentru ca, exceptând îndatoririle specifice slujirii noastre, toţi creştinii, înveşmântaţi în darul spiritual şi folosindu-se de raţiunea lor, să se recunoască membri ai acestei seminţii regeşti şi părtaşi la funcţia preoţească. Într-adevăr, ce este mai regesc pentru suflet decât să-şi guverneze trupul în supunere faţă de Dumnezeu? Şi ce este mai preoţesc decât a închina Domnului o conştiinţă curată şi de a oferi pe altarul inimii jertfele nepătate ale evlaviei197?


II. Biserica - Trupul lui Cristos

Biserica este comuniune cu Isus

787. Încă de la început, Isus i-a asociat pe ucenici la viaţa sa198; El le-a revelat misterul Împărăţiei199; i-a făcut părtaşi la misiunea sa, la bucuria sa200 şi la suferinţele sale201. Isus vorbeşte de o comuniune şi mai intimă între El şi cei care îl vor urma: "Rămâneţi în mine, şi eu în voi (...). Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele" (In 15, 4-5). El vesteşte o comuniune tainică şi reală între propriul său trup şi trupul nostru: "Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi Eu în el" (In 6, 56).

788. Când prezenţa sa vizibilă le-a fost luată, Isus nu i-a lăsat orfani pe ucenicii săi202. El le-a făgăduit că va rămâne cu ei până la sfârşitul veacurilor203, le-a trimis pe Duhul său204. Comuniunea cu Isus a devenit, într-un fel, mai intensă: "Împărtăşindu-le fraţilor săi, adunaţi din toate neamurile, pe Duhul Sfânt, i-a constituit în mod mistic ca Trup al său205".

789. Compararea Bisericii cu un trup aruncă o rază de lumină asupra legăturii intime dintre Biserică şi Cristos. Ea nu este numai adunată în jurul lui; ea este unificată în El, în Trupul lui. Trei aspecte ale Bisericii-Trup al lui Cristos trebuie subliniate în mod deosebit: unitatea tuturor membrilor între ei prin unirea lor cu Cristos; Cristos, Capul Trupului; Biserica, Mireasa lui Cristos.

"Un singur Trup"

790. Creştinii care răspund Cuvântului lui Dumnezeu şi devin mădulare ale Trupului lui Cristos devin strâns uniţi cu Cristos: "În acest trup, viaţa lui Cristos se revarsă în toţi credincioşii care, prin sacramente, sunt uniţi în mod tainic, dar real, cu Cristos care a pătimit şi a fost glorificat206". Acest lucru este în mod deosebit adevărat despre Botez, prin care noi suntem uniţi cu moartea şi Învierea lui Cristos207, şi despre Euharistie, prin care, "făcându-ne realmente părtaşi de Trupul Domnului, suntem ridicaţi la comuniunea cu El şi între noi208".

791. Unitatea trupului nu anulează diversitatea mădularelor: "În alcătuirea Trupului lui Cristos există o diversitate de membre şi funcţiuni. Unic este Duhul care, după bogăţia sa şi după necesităţile slujirilor, îşi împarte darurile sale diferite în folosul Bisericii". Unitatea Trupului mistic produce şi stimulează dragostea între credincioşi: "Dacă un membru suferă, toate membrele suferă cu el; dacă un membru este cinstit, toate membrele se bucură cu el209". În sfârşit, unitatea Trupului mistic învinge toate dezbinările umane: "Câţi în Cristos v-aţi botezat, în Cristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Cristos Isus" (Gal 3, 27-28).

"Cristos este Capul acestui Trup"

792. Cristos "este Capul Trupului care este Biserica" (Col 1, 18). El este Începutul creaţiei şi al răscumpărării. Înălţat în slava Tatălui, "El are întâietatea în toate" (Col 1, 18), în primul rând asupra Bisericii, prin care îşi întinde domnia peste toate:

793. El ne uneşte cu Paştele său: toate mădularele trebuie să se străduiască să i se conformeze "până când Cristos va lua chip în ei" (Gal 4, 19). "De aceea suntem cuprinşi în misterele vieţii sale (...), ne asociem patimilor sale - ca trupul faţă de cap - suferind împreună cu El, pentru a fi preamăriţi împreună cu El210".

794. El are grijă de creşterea noastră211. Pentru a ne face să ne înălţăm spre El, Capul nostru212, Cristos rânduieşte în Trupul său, Biserica, darurile şi slujirile prin care noi ne ajutăm reciproc pe calea mântuirii.

795. Cristos şi Biserica înseamnă aşadar "Cristos întreg" (Christus totus). Biserica este una cu Cristos. Sfinţii au o conştiinţă foarte vie a acestei unităţi:

Deci să ne bucurăm şi să aducem mulţumiri pentru că am devenit nu numai creştini, ci Cristos însuşi. Înţelegeţi, fraţilor, harul pe care Dumnezeu ni l-a făcut, dăruindu-ni-l pe Cristos drept Cap? Tresăltaţi şi bucuraţi-vă, am devenit Cristos. Într-adevăr, deoarece El este Capul şi noi suntem mădularele, omul întreg înseamnă El şi noi (...). Plinătatea lui Cristos înseamnă deci Capul şi mădularele; ce înseamnă: Capul şi mădularele? Cristos şi Biserica213.

Redemptor noster unam se personam cum sancta Ecclesia, quam assumpsit, exhibuit. - Răscumpărătorul nostru s-a înfăţişat pe sine ca una şi aceeaşi persoană cu Biserica pe care şi-a asumat-o214.

Caput et membra, quasi una persona mystica. - Capul şi mădularele sunt ca o singură persoană mistică215. Un cuvânt al Sfintei Ioana d'Arc către judecătorii săi rezumă credinţa sfinţilor Învăţători şi exprimă bunul simţ al credincioşilor: "După părerea mea, Isus Cristos şi Biserica sunt una şi nu trebuie complicate lucrurile216".

Biserica este Mireasa lui Cristos

796. Unitatea lui Cristos şi a Bisericii, Capul şi mădularele Trupului, implică şi distingerea lor într-o relaţie personală. Acest aspect este adesea exprimat prin imaginea mirelui şi a miresei. Tema lui Cristos-Mire al Bisericii a fost pregătită de profeţi şi vestită de Ioan Botezătorul217. Domnul s-a numit el însuşi "Mire" (Mc 2, 19)218. Apostolul prezintă Biserica şi pe fiecare credincios, mădular al acestui Trup, ca pe o Mireasă "logodită" cu Cristos Domnul, pentru a fi cu El un singur Duh219. Ea este Mireasa nepătată a Mielului nepătat220, pe care Cristos a iubit-o, pentru care s-a dăruit "spre a o sfinţi" (Ef 5, 26), pe care şi-a asociat-o printr-un legământ veşnic, şi de care nu încetează a se îngriji ca de propriul său Trup221:

Iată-l pe Cristos întreg, Cap şi Trup, unul singur alcătuit dintr-o mulţime (...). Fie că vorbeşte Capul, fie mădularele, Cristos este cel care vorbeşte. El vorbeşte în persoana Capului (ex persona capitis) sau în persoana Trupului (ex persona corporis). După cum este scris: "Vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este; o spun cu privire la Cristos şi la Biserică" (Ef 5, 31-32). Iar Domnul însuşi spune în Evanghelie: "Nu mai sunt doi, ci un singur trup" (Mt 19, 6). După cum aţi văzut, există în fapt două persoane diferite şi totuşi ele alcătuiesc una singură în îmbrăţişarea conjugală (...). În calitate de Cap îşi spune "Mire", în calitate de Trup îşi spune "Mireasă"222.


III. Biserica - Templul Duhului Sfânt

797. "Quod est spiritus noster, id est anima nostra, ad membra nostra, hoc est Spiritus Sanctus ad membra Christi, ad corpus Christi, quod est Ecclesia. - Ceea ce spiritul nostru, adică sufletul nostru, este pentru mădularele noastre, Duhul Sfânt este pentru mădularele lui Cristos, pentru Trupul lui Cristos, care este Biserica223". "Duhului lui Cristos, ca unui principiu ascuns, trebuie să i se atribuie faptul că toate părţile Trupului sunt legate atât între ele, cât şi cu Capul lor suprem, deoarece El se află în întregime în Cap, în întregime în Trup, în întregime în fiecare dintre mădulare224". Duhul Sfânt face din Biserică "Templul Dumnezeului celui viu" (2 Cor 6, 16)225:

Bisericii i s-a încredinţat Darul lui Dumnezeu. (...) În ea a fost aşezată comuniunea cu Cristos, adică Duhul Sfânt, arvuna incoruptibilităţii, confirmarea credinţei noastre şi scara înălţării noastre spre Dumnezeu (...). Căci unde este Biserica, acolo este şi Duhul lui Dumnezeu; şi unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este Biserica şi tot harul226.

798. Duhul Sfânt este "principiul oricărei acţiuni dătătoare de viaţă şi cu adevărat mântuitoare în fiecare din diferitele părţi ale Trupului227". El lucrează în multe feluri la zidirea Trupului întreg în iubire228: prin Cuvântul lui Dumnezeu, "care are puterea de a zidi" (Fapte 20, 32), prin Botezul prin care El alcătuieşte Trupul lui Cristos229; prin sacramentele care dau sporire şi vindecare mădularelor lui Cristos; prin "harul apostolilor, care deţine întâietatea între daruri230", prin virtuţile care-l fac pe om să acţioneze conform binelui, în sfârşit, prin numeroasele haruri speciale (numite "carisme") prin care îi face pe credincioşi "capabili şi dispuşi să primească diferite activităţi şi slujiri folositoare pentru reînnoirea şi creşterea Bisericii231".

Carismele

799. Extraordinare sau simple şi umile, carismele sunt haruri ale Duhului Sfânt care au, direct sau indirect, o utilitate eclezială, fiind rânduite spre creşterea Bisericii, spre binele oamenilor şi după trebuinţele lumii.

800. Carismele trebuie acceptate cu recunoştinţă din partea celui care le primeşte, dar şi de toţi membrii Bisericii. Căci ele sunt o minunată bogăţie a harului pentru vitalitatea apostolică şi pentru sfinţenia întregului Trup al lui Cristos; cu condiţia totuşi să fie vorba de daruri care vin cu adevărat de la Duhul Sfânt şi care să fie exercitate într-un mod pe deplin conform cu impulsurile autentice ale aceluiaşi Duh, adică după iubire, adevărata măsură a carismelor232.

801. În acest sens e întotdeauna necesară discernerea carismelor. Nici o carismă nu dispensează de referirea şi supunerea faţă de Păstorii Bisericii. "Aceştia au o datorie specială de a nu stinge Duhul, ci de a cerceta toate şi a păstra ce este bun233", astfel încât toate carismele să coopereze, în diversitatea şi complementaritatea lor, la "binele comun" (1 Cor 12, 7)234.

PE SCURT

802. "Cristos Isus s-a dat pe sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-şi curăţească un Popor care să-i aparţină" (Tit 2, 14).

803. "Voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, Popor dobândit" (1 Pt 2, 9).

804. În Poporul lui Dumnezeu se intră prin credinţă şi prin Botez. "Toţi oamenii sunt chemaţi să facă parte din Poporul lui Dumnezeu235", pentru ca, în Cristos, "oamenii să constituie o singură familie şi un singur Popor al lui Dumnezeu236".

805. Biserica este Trupul lui Cristos. Prin Duhul Sfânt şi prin acţiunea sa în sacramente, mai ales în Euharistie, Cristos mort şi înviat constituie comunitatea credincioşilor ca Trup al său.

806. În unitatea acestui Trup, există o diversitate de mădulare şi de funcţii. Toate mădularele sunt legate unele de altele, în special de cele care suferă, sunt sărace şi persecutate.

807. Biserica este acest Trup al cărui Cap este Cristos: ea trăieşte din El, în El şi pentru El; El trăieşte împreună cu ea şi în ea.

808. Biserica este Mireasa lui Cristos: El a iubit-o şi s-a dat pe sine pentru ea. A purificat-o prin Sângele său. A făcut din ea Maica roditoare a tuturor fiilor lui Dumnezeu.

809. Biserica este Templul Duhului Sfânt. Duhul este ca sufletul Trupului Mistic, principiul vieţii lui, al unităţii în diversitate şi al bogăţiei darurilor şi carismelor lui.

810. «Astfel, Biserica universală se înfăţişează ca ''un Popor adunat de comuniunea Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh''237».


Note
186LG 9.
187Cf. In 13, 34.
188Cf. Rom 8, 2; Gal 5, 25
189Cf. Mt 5, 13-16.
190LG 9.
191Cf. RH 18-21.
192LG 10.
193LG 12.
194Cf. In 12, 32.
195Cf. LG 36.
196LG 8.
197Sf. Leon cel Mare, Serm. 4, 1.
198Cf. Mc 1, 16-20; 3, 13-19.
199Cf. Mt 13, 10-17.
200Cf. Lc 10, 17-20.
201Cf. Lc 22, 28-30.
202Cf. In 14, 18.
203Cf. Mt 28, 20.
204Cf. In 20, 22; Fapte 2, 33.
205LG 7.
206LG 7.
207Cf. Rom 6, 4-5; 1 Cor 12, 13.
208LG 7.
209LG 7.
210LG 7.
210Cf. Col 2, 19.
212Cf. Ef 4, 11-16.
213Sf. Augustin, Ev. In 21, 8.
214Sf. Grigore cel Mare, Mor. praef. 1, 6, 4.
215Sf. Toma Aq, S. th. 3, 48, 2, ad 1.
216Ioana d'Arc, Proc.
217Cf. In 3, 29.
218Cf. Mt 22, 1-14; 25, 1-13.
219Cf. 1 Cor 6, 15-17; 2 Cor 11, 2.
220Cf. Ap 22, 17; Ef 1, 4; 5, 27.
221Cf. Ef 5, 29.
222Sf. Augustin, Psal. 74, 4.
223Sf. Augustin, Serm. 267, 4.
224Pius XII, Enc. Mystici Corporis: DS 3808.
225Cf. 1 Cor 3, 16-17; Ef 2, 21.
226Sf. Irineu, Haer. 3, 24, 1.
227Pius XII, Enc. Mystici Corporis: DS 3808.
228Cf. Ef. 4, 16.
229Cf. 1 Cor 12, 13.
230LG 7.
231LG 12; cf. AA 3.
232Cf. 1 Cor 13.
233LG 12.
234Cf. LG 30; CL 24.
235LG 13.
236AG 1.
237LG 4, citându-l pe Sf. Ciprian.


Pagina anterioară Pagina următoare