Catehismul Bisericii Catolice


Secţiunea a doua:


Mărturisirea de credinţă creştină
Simbolurile credinţei

ARTICOLUL 4

"Isus Cristos a pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat"


PARAGRAFUL 3. Isus Cristos a fost îngropat624. "Prin harul lui Dumnezeu, El a gustat moartea pentru fiecare om" (Evr 2, 9). În planul său de mântuire, Dumnezeu a hotărât nu numai ca Fiul său "să moară pentru păcatele noastre (1 Cor 15, 3), ci şi "să guste moartea", adică să cunoască starea de moarte, starea de despărţire între suflet şi trup, în timpul cuprins între momentul în care şi-a dat ultima suflare pe Cruce şi momentul în care a înviat. Această stare de moarte a lui Cristos este misterul mormântului şi al coborârii în iad. Acesta este misterul Sâmbetei Sfinte în care Cristos aşezat în mormânt450 manifestă marea odihnă sabatică a lui Dumnezeu451 după împlinirea452 mântuirii oamenilor ce instaurează pacea în universul întreg453.

Cristos în mormânt cu trupul

625. Şederea lui Cristos în mormânt constituie legătura reală între starea de pasibilitate a lui Cristos înainte de Paşte şi starea actuală de slavă a Celui înviat. Este aceeaşi persoană a "Celui viu" care poate să spună: "Am fost mort, şi, iată, sunt viu, în vecii vecilor" (Ap 1, 18):

Dumnezeu (Fiul) n-a împiedicat moartea să-i despartă sufletul de trup, după rânduiala firii, ci le-a unit din nou laolaltă prin Înviere, pentru ca El însuşi să fie în Persoana sa punctul de întâlnire între moarte şi viaţă curmând în sine descompunerea firii pricinuită de moarte şi devenind El însuşi principiu de unire pentru părţile despărţite454.

626. Deoarece "Începătorul vieţii" care a fost dat morţii (Fapte 3, 15) este cu adevărat "Cel viu care a înviat" (Lc 24, 5-6), era necesar ca Persoana dumnezeiască a Fiului lui Dumnezeu să continue să-şi asume sufletul şi trupul despărţite prin moarte:

Persoana unică nu s-a aflat împărţită în două persoane pentru că la moartea lui Cristos sufletul a fost despărţit de trup; căci trupul şi sufletul lui Cristos au existat cu acelaşi titlu de la început în Persoana Cuvântului; şi în moarte, deşi despărţite unul de celălalt, au rămas fiecare cu una şi aceeaşi Persoană a Cuvântului455.

"Nu-l vei lăsa pe Cel sfânt al tău să vadă putrezirea"

627. Moartea lui Cristos a fost moarte adevărată întru cât a pus capăt existenţei sale umane pământeşti. Dar, din cauza unirii pe care trupul său a păstrat-o cu Persoana Fiului, El n-a devenit rămăşiţă pământească asemenea celorlalţi, căci "puterea dumnezeiască a apărat trupul lui Cristos de stricăciune456". Se poate spune în acelaşi timp despre Cristos: "că s-a luat de pe pământ viaţa lui" (Is 53, 8) şi că "Trupul meu se va odihni întru nădejde. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe Cel sfânt al tău să vadă putrezirea" (Fapte 2, 26-27)457. Învierea lui Isus "a treia zi" (1 Cor 15, 4; Lc 24, 46)458 este dovada acestui lucru, căci se socotea că putrezirea se arată începând cu ziua a patra459.

"Înmormântaţi împreună cu Cristos..."

628. Botezul, care are ca semn originar şi plenar cufundarea în apă, semnifică eficient coborârea în mormânt a creştinului care moare păcatului împreună cu Cristos în vederea unei noi vieţi: "Am fost îngropaţi împreună cu Cristos, prin botez, în moarte, pentru ca, precum a fost înviat Cristos din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii" (Rom 6, 4)460.

PE SCURT

629. Isus a gustat moartea pentru fiecare om461. Cel care a murit şi a fost îngropat a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu făcut om.

630. În timpul şederii lui Cristos în mormânt, Persoana sa dumnezeiască a continuat să-şi asume atât sufletul, cât şi trupul, despărţite totuşi prin moarte. De aceea trupul lui Cristos mort "n-a cunoscut putrezirea" (Fapte 13, 37).


Note

450Cf. In 19, 42.
451Cf. Evr 4, 4-9.
452Cf. In 19, 30.
453Cf. Col 1, 18-20.
454Sfântul Grigore de Nyssa, Or. catech. 16.
455Sfântul Ioan din Damasc, F.o. 3, 27.
456Sf. Toma Aq., S. th. 3, 51, 3.
457Cf. Ps 16, 9-10.
458Cf. Mt 12, 40; Iona 2, 1; Os 6, 2.
459Cf. In 11, 39.
460Cf. Col 2, 12; Ef 5, 26.
461Cf. Evr 2, 9.


Pagina anterioară Pagina următoare